Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

Utworzono dnia 08.01.2018
Czcionka:

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE
 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2018

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale

z dnia 08.01.2018

 

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALE

ul. Szkolna 4, 32-043 Skała

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich".

 

1.      Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą „Gmina Skała szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

 

Szczegółowy opis zadania:

 1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych osoby fizycznie zdrowe wraz z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji, i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakres aktywizacji zawodowej.

 2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez kursy/szkolenia dla nie mniej niż 39 osób.

 3. Nabycie kwalifikacji i kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:

 1. Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

 2. Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

 3. Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,

 4. Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

 5. Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

 6. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2016r., poz.645 z późn. zm.),

4. Kwalifikacje i kompetencje potwierdzone będą odpowiednim dokumentem (mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy, zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu) formalny wynik oceny i walidacji (egzamin) przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.

5. Uczestnicy projektu w liczbie nie mniej niż 12 osób uzyskają kwalifikacje zawodowe.

6. Kwalifikacja uczestników do zadania będzie odbywała się na podstawie ewaluacji efektów osiągniętych w ramach realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przez pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

7. Podział zadania:

 1. podzadanie 1. Przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego - 211 godzin. Indywidualne doradztwo zawodowe służyć ma określeniu predyspozycji zawodowych w celu prawidłowego przygotowania do podjęcia zadań z zakresu szkolenia zawodowego. Rozwiązanie problemu zawodowego nastąpi poprzez pracę doradcy zawodowego i uczestnika w kierunku zmiany sytuacji zawodowej w celu podjęcia zatrudnienia;

  1. przed rozpoczęciem realizacji kursów zawodowych należy przedłożyć do zatwierdzenia IPD, a także wskazać testy wspomagające proces diagnostyczny w poszczególnych etapach.

  2. Zakres tematyczny – niezbędne minimum: 1. samopoznanie (zainteresowania, zdolności, umiejętności, cechy charakteru, system wartości, stan zdrowia, trudności, poziom motywacji do zmian i realizacji założonej ścieżki); 2. określenie swojego aktualnego położenia; 3. uczestnik poznaje wybrane przez siebie środowisko pracy; 4. uczestnik śledzi ścieżki kształcenia i możliwości podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji; 5.uczestnik określa cel i obiera strategię działania.

  3. Doradca zawodowy określa indywidualny harmonogram wsparcia dla każdego z uczestników. Harmonogram wymaga zaakceptowania przez upoważnionego pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

  4. zakres wsparcia: przewiduje się realizację łącznie 211h.


 

 1. podzadanie 2. Wsparcie psychologa w formach indywidualnych - trening.


 

  1. zajęcia obejmują realizację następującego zakresu:


 


 


 


 

 1. Indywidualny trening motywacyjno-aktywizacyjny, liczba godzin – 76.

Zakres wsparcia -Uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności stanowiących barierę w aktywizacji społecznej w tym wsparcie w rozwiązywaniu trudności formalnych i nieformalnych. W ramach wsparcia realizowane będą następujące bloki tematyczne: Klucze niezbędne do wzbudzenia motywacji i realizacji celów, Twoja: Przyszłość. Przeszłość. Teraźniejszość., W jaki sposób wpływać na samego siebie tak, aby w trudnych i wymagających sytuacjach łatwością wzbudzać u siebie poczucie pewności siebie i wewnętrznej motywacji, Planowanie przyszłości. Ustalanie celów.

 1. Indywidualnym trening umiejętności komunikacyjnych, liczba godzin – 58.

Zakres wsparcia - Doskonalenie sztuki argumentowania, Doskonalenie umiejętności konstruktywnego modelu komunikowania się, dobór odpowiednich metod komunikacyjnych w zależności od sytuacji.

 1. Trening negocjacji i asertywność, liczba godzin – 49.

Zakres wsparcia - Trening wybranych strategii i narzędzi negocjacyjnych połączony z efektywnym kontrolowaniem przebiegu negocjacji oraz umiejętności kreowania wizerunku ważnego i szanowanego partnera w negocjacjach. Zdobycie wiedzy, kiedy można, a kiedy należy zachowywać się asertywnie – i w jaki sposób to robić - kształtowanie asertywnych zachowań w trudnych sytuacjach na przykładach z codziennej pracy.

 1. Indywidualne warsztaty identyfikacji i rozwijania potencjału, liczba godzin – 59.

Zakres wsparcia - Wykorzystywanie i rozwijanie sił charakteru, mocnych stron i zasobów jest jednym z ważniejszych zagadnień praktycznych, teoretycznych i empirycznych w podejściu psychologii pozytywnej do człowieka. Psychologia pozytywna dostarcza empirycznych dowodów o wpływie świadomego wykorzystywania swoich zasobów i mocnych stron na większą efektywność działania, zaangażowania w pracę, zwiększone poczucie pewności, szczęścia oraz odczuwanie wyższego poziomu energii.

 1. Indywidualnym trening rozpoznawania emocji i potrzeb, liczba godzin – 58.

Zakres wsparcia - Założenie warsztatu opiera się na działaniach mających na celu doprowadzenie do wzrostu rozumienia pojęcia empatia przez uczestników warsztatu, a w tym: poszerzenia wiedzy w zakresie wpływu uczuć na własne zachowanie, wzrostu świadomości konsekwencji własnych działań na uczucia innych ludzi oraz doskonalenie umiejętności definiowania uczuć i ich wyrażania.

 1. Indywidualnym trening rozwijania umiejętności dostrzegania swoich mocnych i słabych stron, liczba godzin – 37.

Zakres wsparcia - Celem warsztatów jest samopoznanie. I zrozumienie celowości swoich działań. Samopoznanie, czyli poznanie swoich zasobów, mocnych stron, wartości, warunków pracy, które nas rozwijają i tych, które nam szkodzą oraz kontekstów, w których będzie można wykorzystać tę wiedzę. Ale i poznanie swoich słabych stron, po to by się z nimi oswoić i zaakceptować.

 1. Trening budowania samooceny, liczba godzin – 44.

Zakres wsparcia - Cel warsztatu: jak można podnieść samoocenę, od czego zacząć i co później robić aby kontynuować pracę ze sobą, jak zastępować niezadowolenie siebie samoakceptacją, jak oduczyć się osądzania siebie i innych, jak odnaleźć swoje mocne strony i jak je rozwijać, jak podchodzić do swoich słabych stron, jak sobie radzić z porażkami.

 1. Indywidualny trening wzmacniania własnego „JA”, liczba godzin – 52.

Zakres wsparcia - Celem warsztatów jest poznanie własnego „Ja” zagłębienie się w meandry własnej osobowości i zetknięcie się z tym co budujące i wzmacniające. Wybrane zagadnienia mają na celu budowanie pozytywnego obrazu nas samych w otaczającym świecie.

 1. Indywidualny trening rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji i mediacji  trudnych, liczba godzin – 26.

Zakres wsparcia - Zajęcia prowadzone w celu przekazania spectrum mediacji oraz zwiększenie świadomości negocjacji do zagadnień poruszanych treningów należą: Konflikt jako sytuacja złożona, Czym jest konflikt ?, Komunikacja interpersonalna a konflikty, Radzenie sobie z konfliktami. Mediacja.

 1. Indywidualny Trening techniki myślenia twórczego, liczba godzin – 13.

Zakres wsparcia - Celami trenowania twórczego myślenia są: Rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i budowanie intencji; Rozwijanie i stymulowanie ciekawości poznawczej; Wspomaganie motywacji twórczej; Wzmacnianie zaufania do własnych możliwości; Zachęcanie do podejmowania ryzyka; Wykształcenie nawyku pokonywania własnych ograniczeń; Zwalczanie destruktywnych, szkodliwych przekonań; Ukazywanie możliwości dokonywania wyborów.

 1. Indywidualny Trening rozwoju osobistego i dążenia do sukcesu, liczba godzin – 26.

Zakres wsparcia - wzbogacenie wiedzy o sobie, swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach zajmowania pozycji w grupie ,lepsze poznanie siebie w kontakcie z drugim człowiekiem, lepsze zrozumienie innych ludzi , zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie relacji interpersonalnych , doskonalenie umiejętności interpersonalnych, doświadczanie wpływu emocji na funkcjonowanie w życiu , wypróbowywanie nowych form zachowań interpersonalnych , poprawa skuteczności własnego działania.

 1. Indywidualny Trening autoprezentacja i kreowanie wizerunku, liczba godzin – 37.

Zakres wsparcia - Celem i jednocześnie korzyściami ze szkolenie jest udoskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji (werbalnej i niewerbalnej), nabycie i udoskonalenie umiejętności umiejętnego kontrolowania autoprezentacji, zbudowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby i odpowiednich relacji z rozmówcami, nabycie i udoskonalenie umiejętności przekonania innych do własnego zdania, nabycie i udoskonalenie umiejętności skutecznej argumentacji, udoskonalenie umiejętności asertywnej obrony własnego zdania i swoich praw a także przyjmowania uzasadnionej krytyki, nabycie i udoskonalenie umiejętności konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej.

ł) Indywidualny trening zarządzanie czasem i organizacja pracy, liczba godzin – 24.

Zakres wsparcia -trening umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, trening umiejętności budowania harmonogramu działania (dzień, tydzień, planowanie realizacji przedsięwzięć) , trening umiejętności zarządzania czasem, diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu.

 1. Trening gospodarowania własnym budżetem, liczba godzin – 90.

Zakres wsparcia - Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, zwiększenie kompetencji w zakresie systematycznego planowania oraz kontrolowania stanu domowych finansów. Zakres szkolenia: Planowanie i zarządzanie budżetem domowym Wydatki – klasyfikacja i funkcje, Realne koszty zakupów codziennych i okazjonalnych, Planowanie i kontrolowanie wydatków, Oszczędzanie bez wyrzeczeń – sposoby, mity, Deficyt budżetu domowego, Praktyczne wskazówki odnośnie gospodarowania budżetem domowym.

 1. Indywidualny trening umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, liczba godzin -24.

Zakres wsparcia - Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych. Przykładowe tematy realizowane w ramach treningu Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności., Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi, głębszą i bliższą., Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców., Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród; rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę. Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.

  1. Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu lub w miejscu udostępnionym przez Zleceniodawcę na terenie gminy Skała.

 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.

 3. Łączna ilość godzin: 647.

 4. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

  1. Osoby realizujące wsparcie muszą posiadać doświadczenie w realizacji poradnictwa w formach indywidualnych.


 

3. podzadanie 3. kursy/szkolenia zawodowe co najmniej dla 39 osób,

1) szkolenie zawodowe/kurs - nabycie, zmiana, dostosowanie kompetencji kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia lub wykazania gotowości do podjęcia zatrudnienia;

2) należy przewidzieć wszelkie niezbędne materiały umożliwiające prawidłowe przygotowanie do egzaminu oraz koszt niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji szkolenia oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, określonych uprawnień zawodowych lub/i koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

3) Zakres tematyczne kursów muszą będą obejmować co najmniej:

- Kurs operator-programista CNC dla 1 osoby;

- Kurs księgowości dla 1 osoby;

- Kurs sprzedawca z kasą fiskalną dla 10 osób;

- Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi dla 1 osoby;

- Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 5 osób;

- Kurs obsługa koparko – ładowarki dla 2 osób;

- Kurs fryzjerski – farbowanie, strzyżenie dla 1 osoby;

- Kurs kosmetyczny dla 4 osób;

- Kurs projektowanie stron internetowych dla 1 osoby;

- Kurs prawo jazdy kat. C. dla 2 osób;

- Kurs kelner dla 2 osób;

- Kurs prawo jazdy kat. E. dla 1 osoby;

- Kurs cukiernik dla 1 osoby;

- Kurs pracownik administracji biurowej dla 2 osób;

- Kurs przewóz osób dla 1 osoby;

- Kurs obsługa wózka widłowego z wymianą butli gazowej dla 2 osób;

- Kurs kucharz małej gastronomii dla 1 osoby;

- Kurs florysta dla 1 osoby

- Kurs ECDL dla 14 osób;

 

5. podzadanie 5. Szkolenia grupowe - wyjazdowe przewiduje się realizacje dla nie mniej niż 42 osób. Miejsce realizacji – ośrodek znajdujący się w miejscowości turystycznej.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego

a) Warsztat - Rynek pracy – definiowanie pojęcia „praca”, określenie motywów, dla których ludzie pracują, przekazanie wiedzy na temat możliwych obszarów pracy dla uczestników warsztatu, analiza różnych zawodów i czynności zawodowych, pokazanie, że osoby niepełnosprawne mogą pracować (i pracują) w różnych zakładach pracy.

Informacje przydatne w procesie poszukiwania pracy, umiejętność stworzenia własnego ogłoszenia o pracę, zapoznanie uczestników z metodami aktywnego poszukiwania pracy, określenie barier, jakie można napotkać w procesie poszukiwania zatrudnienia.

- zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi, stworzenie własnej definicji CV i listu motywacyjnego, przygotowanie własnych dokumentów aplikacyjnych

Liczba uczestników – 42, w podziale na 3 grupy. Liczba godzin na grupę - 24

 

2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla max 42 uczestników projektu, 2 pracowników GOPS oraz 40 dzieci.

3) Termin realizacji usługi do ustalenia. Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów co najmniej 2 dniowych.

4) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem dla maksymalnie 44 osób dorosłych,

 2. Nocleg wraz ze śniadaniem dla maksymalnie 40 dzieci,

 3. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla maksymalnie 44 osób dorosłych,

 4. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla maksymalnie 40 dzieci,

 5. Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, ciastka) dla maksymalnie 44 osób dorosłych,

 6. Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, napoje, soki, woda mineralna) dla maksymalnie 40 dzieci,

 7. Kolacja grillowa dla maksymalnie 44 osób dorosłych,

 8. Kolacja grillowa dla maksymalnie 40 dzieci,

 9. sale szkoleniowe każdego dnia - 1 sala dla maksymalnie 20 osób,

 10. Basen dla maksymalnie 84 osób - 1 godzina na osobę dziennie,

 11. Usługa animatora dla dzieci realizowana co najmniej przez dwie osoby jednocześnie posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi. Usługa realizowana dla maksymalnie 40 dzieci każdego dnia w trakcie udziału rodziców w szkoleniu,

 12. Pokój zabaw dla dzieci dla maksymalnie 40 dzieci każdego dnia.


 

 1. Ośrodek w którym realizowana będzie usługa noclegowo-gastronomiczna musi spełniać następujące warunki:

 1. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,

 2. Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,

 3. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,

 4. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.

 5. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,

 6. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Skała (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).

 

 1. W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:

Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 1. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

 2. Szkolenie realizowane przez co najmniej dwie osoby. Osoby realizujące szkolenie muszą posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń.

 3. Czas trwania: godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

12) Łączna ilość godzin szkoleniowych do zrealizowania: 72 godziny. Godzina szkolenia wynosi 45 minut.

8.    Metody realizacji zajęć:

 1. praca indywidualna;

 2. zajęcia grupowe;

 3. inne metody.

9. Kontrola realizacji zadania.

 1. Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji,

 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć dla każdego uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach przekazanych przez Zleceniodawcę.

 3. Dla każdego uczestnika musi być prowadzona teczka osobowa, w której znajdować się będą wszystkie dokumenty potwierdzające udział w zajęciach, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji, dokumenty potwierdzające otrzymanie materiałów dydaktycznych, kserokopie badań lekarskich niezbędnych w celu odbycia kursu zawodowego, kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń, certyfikatów, i innych dokumentów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji.

 4. Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadnia muszą być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 280 000,00 zł.

 1. Zasady  przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.

  1. Podmiot ubiegający się o dotację jako operator musi posiadać doświadczenie
   w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych
   i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

  2. Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji  zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania
   z jego realizacji.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 30.06.2018 r.

 

5. Termin i sposób składania ofert.

5.1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300.)

5.2. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany
  w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty;

5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

- osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

- inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

- notariusz.

5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;

5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

- uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.

- uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

5.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać
w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.

5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

5.9. Oferty należy składać do dnia 01.02.2018 do godziny 9.00 wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała (biuro podawcze).

5.10. Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
i podlegają odrzuceniu.

 

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2018 godzina 10.00.

6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów

(zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :

6.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

- możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)

- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: (0-10 punków)

- proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)

- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)

- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)

6.5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

6.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do składania ofert.

6.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń MGOPS w Skale.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Oferta – wzór

 2. Umowa – wzór

 3. Sprawozdanie – wzór

 

 

 

Publikacja:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej

  2. Strona internetowa: http://www.skala.naszops.pl

  3. Tablica ogłoszeń w budynku MGOPS Skała.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie Kierownika

Utworzono dnia 08.01.2018, 11:06

Wzór sprawozdania

Utworzono dnia 08.01.2018, 11:06

Wzór oferty

Utworzono dnia 08.01.2018, 11:06

Wzór umowy

Utworzono dnia 08.01.2018, 11:05

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny