Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU

Utworzono dnia 09.02.2018
Czcionka:

Skała, dnia 06.02.2018

 

 

 

Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  06.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późń. zm) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych

 wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

STOWARZYSZENIE NOWA PERSPEKTYWA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 31, 38-340 BIECZ

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących zadań publicznych:

realizacja zadania publicznego w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:

Wysokość przyznanych środków publicznych:

              - 280000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 

 

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

                                                  

……..……………….

 

 

 

 

 

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późń. zm. )):

  • w  Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Utworzono dnia 09.02.2018, 07:57

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny