Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 19.10.2018
Czcionka:

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu: „Gmina Skała szansa dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, każdego uczestnika projektu, tj.: 66 osób oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb w wymiarze nie więcej niż 594 godziny. Specjalista analizował będzie indywidualne predyspozycje UP przy konsultacji z pracownikami socjalnymi oraz specjalistami typu: psycholog, doradca zawodowy, którzy dobierani będą przez Wykonawcę do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb. Doradca zawodowy opracowywał będzie część diagnozy dotyczącą aktywizacji zawodowej UP którzy mogą być objęci aktywizacją zawodową.

Specjalista ds. diagnoz opracowywał będzie Indywidualną Ścieżkę Udziału w projekcie dla każdego UP. Specjalista odpowiedzialny będzie za monitorowanie postępów UP w realizacji indywidualnej ścieżki, oraz osiąganych rezultatów indywidualnych przez poszczególnych uczestników projektu. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi wsparcie w formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi -  dokonywał będzie zmian do Indywidualnej Ścieżki Udziału celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do potrzeb UP w odniesieniu do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów projektu.

W ramach realizacji usługi przewidujemy 9 godzin na UP w tym 4 godziny na przeprowadzenie diagnoz oraz 5 na ocenę postępów oraz aktualizację planów pomocy.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

 1. Instytut Badań i Analiz Społecznych „DIAGNOSIS” wpłynęło  19.10.2018.
 2. Centrum Rozowju Dziecka i Rodziny Koliber, wpłynęło 18.10.2018

 

 

 1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

Wymagane doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach co najmniej 1 projektu finansowanego z EFS.

 

W ramach formularza przedstawiono informacje potwierdzające spełnienie warunku doświadczenia.

 

 1. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

 1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1- ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:            

 1. Instytut Badań i Analiz Społecznych „DIAGNOSIS”, koszt za godzinę realizacji usługi: 75,80 zł. Łączny koszt brutto: 45025,20 zł. Ilość uzyskanych punktów: 100.
 2. Centrum Rozowju Dziecka i Rodziny Koliber, koszt za godzinę realizacji usługi: 92,00 zł. Łączny koszt brutto: 54648,0 zł. Ilość uzyskanych punktów: 82,39.

 

 

 1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Instytut Badań i Analiz Społecznych „DIAGNOSIS”, oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 19.10.2018

 

 

Kierownik MGOPS  …………………………………………………

 

Załączniki:

 1. potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej,
 2. złożone oferty,
 3. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny