Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 11.12.2018
Czcionka:

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 35 osób w terminie 14-16.12.2018 w tym 19 osób dorosłych i 16 dzieci.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 14.12.2018 od godziny 9.00 - 14.12.2018 do godziny 17.00 dla maksymalnie 19 osób,

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 14,15.12.18 dla maksymalnie 19 osób dorosłych,
 2. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 14,15.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 3. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 19 osób dorosłych,
 4. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 5. Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 19 osób,
 6. Przerwa ciasteczkowa dla dzieci (ciastka, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 7. Kolacja grillowa w dniu 14.12.18 dla maksymalnie 19 osób dorosłych,
 8. Kolacja grillowa w dniu 14.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 9. Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 15.12.18 dla maksymalnie 19 osób dorosłych,
 10. Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 15.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 11. Wynajem 2 sal szkoleniowych w dniach 14,15,16.12.18 - 1 sala dla maksymalnie 16 osób.
 12. Basen w dniach: 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 35 osób - 1 godzina na osobę dziennie.
 13. Przejażdżka wozami z końmi w dniu 15.12.2018 dla maksymalnie 35 osób.
 14. Usługa animatora dla dzieci w wieku 3-14 lat, realizowana co najmniej przez dwie osoby jednocześnie posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi dniach: 14,15,16.12.18

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

 1. Ośrodek wypoczynkowy LIMBA, ul. Kośne Hamry 15a, Poronin, wpłynęło 07.12.2018,

Kategoria obiektu – brak.

 1. Biuro ATLANTIC, ośrodek LIMBA, ul. Kośne Hamry 15a, Poronin, wpynęło 10.12.2018, kategoria obiektu 3*.
 2. Polskie TATRY, Zespoł Dolina Białego, ul. Droga do białego 7, Zakopane, wpłynęło 07.12.2018, kategoria obiektu 3*.
 3. Hotel RADOCZA Park, ul. Parkowa 1, Radocza, wpłynęło 05.12.2018, kategoria obiektu 3*. 

 

 

 1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizacji usługi,
 3. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,
 4. Ośrodek dysponuje 2 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
 5. Ośrodek zapewnia usługę animatora dla dzieci realizowana co najmniej przez dwie osoby jednocześnie posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi. Usługa realizowana dla maksymalnie 10 dzieci każdego dnia w trakcie udziału rodziców w szkoleniu.
 6. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku,
 7. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.
 8. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 14.12.2018 od godziny 9.00 do 16.12.2018 do godziny 17.00.
 9. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od siedziby miejscowości Skała, kod pocztowy 32-043.

 

Oświadczenia zawarte w formularzu oferty wszystkich wykonawców potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

 1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto - 95 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 95

 

 1. kategoria obiektu  – 5% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 5

 

Cena usługi brutto: (Cmin / C of. licz.) x *95 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Punkty za kryterium „kategorię obiektu” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 5 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

„Kategoria obiektu” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 

Kategoria obiektu co najmniej 3 gwiazdki   – 5 pkt.

Kategoria obiektu poniżej 3 gwiazdek - 0 pkt.

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 5 pkt.

 

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

 1. Ośrodek wypoczynkowy LIMBA: 95 + 5 = 100,00 pkt.
 2. Biuro ATLANTIC: 75,21 + 5 = 80,21 pkt.
 3. Polskie TATRY, Zespoł Dolina Białego: 94,72 + 5 = 99,72 pkt.
 4. Hotel RADOCZA Park: 72,33 + 5 = 77,33 pkt. 

 

 1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Ośrodek wypoczynkowy LIMBA, oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 10.12.2018

 

 

Kierownik MGOPS  …………………………………………………

 

Załączniki:

 1. potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej
 2. złożone oferty,
 3. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny