Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 11.12.2018
Czcionka:

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Realizacja szkolenia w ramach projektu.

 

a) Warsztat „Trening komunikacji w rodzinie  z elementami pierwszej pomocy” – III moduły.

Zakres wsparcia:

Moduł I :

a) jak kształtować komunikację opartą na porozumieniu między rodziną, z której pochodzimy a tą, którą sami zakładamy

b) jakie konflikty dominują w rodzinie i jak sobie z nimi radzić

c) umiejętności rodzinnych mediacji ciekawej rozmowy z  który podpowiada, jak znaleźć własną drogę do rodzicielstwa i nie obciążać dzieci presją nadmiernych oczekiwań

d) umiejętności uważnego słuchania i empatycznego reagowania w kontakcie z dzieckiem inspirującej rozmowy z twórcą nurtu „Porozumienia bez Przemocy” – wyjaśnia on, jak odrzucić „język szakala”, oceniający i przykry, a nauczyć się „języka żyrafy”, który pozwala nam wyrazić potrzeby i pragnienia

Moduł II obejmujący  wykłady i ćwiczenia, w szczególności- informacje dotyczące pierwszej pomocy:
- ocena stanu poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
- zastosowanie pozycji bocznej,
- resuscytacja krążeniowo - oddechowa.

MODUŁ III – praktyczne wykorzystanie nabytej podczas wykładu wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycję boczną oraz prowadzenie resuscytacji.

Liczba osób - 15 osób, liczba godzin 24, termin realizacji 14-16.12.2018.

 

b) Warsztat „Trening kompetencji społeczno- emocjonalnych” (terapia grupowa dla dzieci )realizowane w formie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Zakres wsparcia - Cele spotkań to nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji własnych i innych,  rozwijanie zdolności do rozumienia sytuacji społecznych, generowania strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, podejmowania adaptacyjnych działań zaradczych oraz trening umiejętności aktywnego słuchania, komunikacji oraz wyrażania potrzeb i oczekiwań. Ponadto trening zastępowania agresji, kształtowanie empatii, budowanie i utrzymywanie relacji (w tym rozwijanie współdziałania, współpracy)

Dzieci: 9, liczba godzin 24. Termin 14-16.12.2018 r. Warsztat prowadzony przez 2 trenerów.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

 1. Optimal Select, wpłynęło 12.10.2018 godzina 8.12, koszt za godzinę 134,00 zł., powyżej 5 szkoleń.
 2. Motive 8, wpynęło 09.12.2018, koszt za godzinę 98,40 zł. powyżej 5 szkoleń

 

 

 1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 3. Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,
 4. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

Oświadczenia zawarte w formularzu oferty wszystkich wykonawców potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.

 

 1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 5 przeprowadzonych szkoleń – 5 pkt

Powyżej 5 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:      

 1. Optimal Select, 66,09 + 10 = 76,09 pkt.
 2. Motive 8, 90 + 10 = 100 pkt.

 

 1. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Motive 8, oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 10.12.2018

 

Kierownik MGOPS  …………………………………………………

 

Załączniki:

 1. potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej
 2. złożone oferty,

oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny