Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 30.11.2018
Czcionka:

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 35 osób w terminie 14-16.12.2018 w tym 19 osób dorosłych i 16 dzieci.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 14.12.2018 od godziny 9.00 - 16.12.2018 do godziny 17.00 dla maksymalnie 19 osób,

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 14,15.12.18 dla maksymalnie 19 osób dorosłych,
 2. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 14,15.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 3. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 19 osób dorosłych,
 4. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 5. Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 19 osób,
 6. Przerwa ciasteczkowa dla dzieci (ciastka, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 7. Kolacja grillowa w dniu 14.12.18 dla maksymalnie 19 osób dorosłych,
 8. Kolacja grillowa w dniu 14.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 9. Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 15.12.18 dla maksymalnie 19 osób dorosłych,
 10. Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 15.12.18 dla maksymalnie 16 dzieci,
 11. Wynajem 2 sal szkoleniowych w dniach 14,15,16.12.18 - 1 sala dla maksymalnie 16 osób.
 12. Basen w dniach: 14,15,16.12.18 dla maksymalnie 35 osób - 1 godzina na osobę dziennie.
 13. Przejażdżka wozami z końmi w dniu 15.12.2018 dla maksymalnie 35 osób.
 14. Usługa animatora dla dzieci w wieku 3-14 lat, realizowana co najmniej przez dwie osoby jednocześnie posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi dniach: 14,15,16.12.18

 

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno-prawna.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizacji usługi,
 3. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,
 4. Ośrodek dysponuje 2 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
 5. Ośrodek zapewnia usługę animatora dla dzieci realizowana co najmniej przez dwie osoby jednocześnie posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi. Usługa realizowana dla maksymalnie 10 dzieci każdego dnia w trakcie udziału rodziców w szkoleniu.
 6. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku,
 7. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.
 8. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 14.12.2018 od godziny 9.00 do 16.12.2018 do godziny 17.00.
 9. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od siedziby miejscowości Skała, kod pocztowy 32-043.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto - 95 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 95

 

 1. kategoria obiektu  – 5% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 5

 

Cena usługi brutto: (Cmin / C of. licz.) x *95 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Punkty za kryterium „kategorię obiektu” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 5 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

„Kategoria obiektu” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 

Kategoria obiektu co najmniej 3 gwiazdki   – 5 pkt.

Kategoria obiektu poniżej 3 gwiazdek - 0 pkt.

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 5 pkt.

 

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:
 1. Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,
 2. Nocleg wraz ze śniadaniem za dziecko,
 3. Obiad za osobę dorosłą,
 4. Obiad za dziecko.
 5. Przerwa kawowa za osobę dorosłą,
 6. Przerwa ciasteczkowa za dziecko
 7. Kolacja grillowa za osobę dorosłą,
 8. Kolacja grillowa za dziecko,
 9. Kolacja w formie szwedzkiego stołu za osobę dorosłą
 10. Kolacja w formie szwedzkiego stołu za dziecko
 11. Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.
 12. Basen godzina na osobę.
 13. Przejażdżka wozami z końmi za grupę.
 14. Usługa animatora dla dzieci za dzień.

 

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                  (zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać ma formularzu oferty na adres e-mail: mgopswskale@poczta.onet.pl lub w siedzibie MGOPS w Skale, ulica Szkolna 4, 32-043 Skała, do dnia 10.12.2018r. do godz. 9.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.  

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny