Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 30.11.2018
Czcionka:

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu, z zakresu:

 

a) Warsztat „Trening komunikacji w rodzinie  z elementami pierwszej pomocy” – III moduły.

Zakres wsparcia:

Moduł I :

a) jak kształtować komunikację opartą na porozumieniu między rodziną, z której pochodzimy a tą, którą sami zakładamy

b) jakie konflikty dominują w rodzinie i jak sobie z nimi radzić

c) umiejętności rodzinnych mediacji ciekawej rozmowy z  który podpowiada, jak znaleźć własną drogę do rodzicielstwa i nie obciążać dzieci presją nadmiernych oczekiwań

d) umiejętności uważnego słuchania i empatycznego reagowania w kontakcie z dzieckiem inspirującej rozmowy z twórcą nurtu „Porozumienia bez Przemocy” – wyjaśnia on, jak odrzucić „język szakala”, oceniający i przykry, a nauczyć się „języka żyrafy”, który pozwala nam wyrazić potrzeby i pragnienia

Moduł II obejmujący  wykłady i ćwiczenia, w szczególności- informacje dotyczące pierwszej pomocy:
- ocena stanu poszkodowanego oraz wzywanie pomocy,
- zastosowanie pozycji bocznej,
- resuscytacja krążeniowo - oddechowa.

MODUŁ III – praktyczne wykorzystanie nabytej podczas wykładu wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycję boczną oraz prowadzenie resuscytacji.

Liczba osób - 15 osób, liczba godzin 24, termin realizacji 14-16.12.2018.

 

b) Warsztat „Trening kompetencji społeczno- emocjonalnych” (terapia grupowa dla dzieci )realizowane w formie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Zakres wsparcia - Cele spotkań to nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji własnych i innych,  rozwijanie zdolności do rozumienia sytuacji społecznych, generowania strategii radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, podejmowania adaptacyjnych działań zaradczych oraz trening umiejętności aktywnego słuchania, komunikacji oraz wyrażania potrzeb i oczekiwań. Ponadto trening zastępowania agresji, kształtowanie empatii, budowanie i utrzymywanie relacji (w tym rozwijanie współdziałania, współpracy)

Dzieci: 9, liczba godzin 24. Termin 14-16.12.2018 r. Warsztat prowadzony przez 2 trenerów.

 

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 3. Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 4. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 5. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych. Wykonawca musi zrealizować cały zakres szkoleń.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:
 1. Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
 2. Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 3. Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,
 4. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

5. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 5 przeprowadzonych szkoleń – 5 pkt

Powyżej 5 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

6. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
 2. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.
 3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
 4. Oświadczenie odnośnie ilości przeprowadzonych szkoleń.

 

Informację dotyczącą uśrednionej stawki godzinowej za trenera brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: mgopswskale@poczta.onet.pl lub w siedzibie MGOPS w Skale, ulica Szkolna 4, 32-043 Skała, do dnia 10.12.2018r. do godz. 9.00.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny