Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Czcionka:

POMOC SPOŁECZNA – PRACA SOCJALNA - JAKIE SĄ JEJ CELE


Pomoc społeczna - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Świadczenia z pomocy społecznej powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie wsparcia.

Zadaniem pomocy społecznej - jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 7. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

KIEDY UDZIELA SIĘ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej udziela się gdy w rodzinie występuje:

 1. Ubóstwo,
 2. Sieroctwo,
 3. Bezdomności,
 4. Bezrobocie,
 5. Niepełnosprawności,
 6. Długotrwała lub ciężka choroba,
 7. Przemoc w rodzinie,
 8. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. Bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 11. Trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. Alkoholizm lub narkomania;
 14. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 15. Klęska żywiołowa lub ekologiczna.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE:

 

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, Z ZASTRZEŻENIEM PRZYSŁUGUJE:

 

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

 

ŚWIADCZENIAMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ:

 1. świadczenia pieniężne:
 2. zasiłek stały,
 3. zasiłek okresowy,
 4. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 5. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. pomoc dla rodzin zastępczych,
 7. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 8. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;
 9. świadczenia niepieniężne:
 10. praca socjalna,
 11. bilet kredytowany,
 12. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 13. składki na ubezpieczenia społeczne,
 14. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 15. sprawienie pogrzebu,
 16. poradnictwo specjalistyczne,
 17. interwencja kryzysowa,
 18. schronienie,
 19. posiłek,
 20. niezbędne ubranie,
 21. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia     oraz w rodzinnych domach pomocy,
 22. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz     w ośrodkach wsparcia,
 23. mieszkanie chronione,
 24. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 25. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
 26. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 27. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.


KATEGORIE PRZYZNAWANYCH ZASIŁKÓW:

1. Zasiłek stały

a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
b) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Zasiłek okresowy

a) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
b) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
c) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
„4a. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.
4b. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej w ust. 4a nie częściej niż raz na 2 lata.”(cyt. Ustawa o Pomocy Społecznej s. 22)

3. Zasiłek celowy

a) Może być przyznany osobom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
b) Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
c) Może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

4. Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem  zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

WYSOKOŚCI WYPŁACANYCH ZASIŁKÓW:

Zasiłek stały:


1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium   dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;
2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie


Zasiłek okresowy:


1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między   kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 350,50,00 zł miesięcznie;
2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
A) Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
B) Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
a) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
b) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W jaki sposób i w jakim trybie przyznawana jest pomoc?


Na złożony przez zainteresowanego wniosek, pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych od daty jego złożenia, przeprowadza w miejscu zamieszkania, wywiad środowiskowy (rodzinny), na podstawie którego podejmowana jest decyzja o sposobie i rodzaju przyznanej pomocy.
Prócz wywiadu rodzinnego przeprowadzane są wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych ustawowo do alimentacji, o których jest mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Do 30 dni od daty złożenia wniosku o pomoc, organ wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.
 

W przypadkach niecierpiących zwłoki, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych oraz kierowaniem osób zainteresowanych do domów pomocy społecznej. Pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z art. 50 ust.1-7 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, może być przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi takie mogą być również świadczone osobom, które wymagają pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również pomaganie w kontaktach z otoczeniem.

Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności:

 1. rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną,
 2. warunki mieszkaniowe,
 3. sytuację rodzinną i materialną,
 4. uwarunkowania środowiskowe,
 5. wydolność opiekuńcza rodziny

Kryteria dochodowe osoby lub rodziny ustala się w oparciu o zasady przyjęte w ustawie o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak i trybu ich pobierania określa Uchwała Nr 176/XXIX/2004 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2004r.

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całkowitej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi na wniosek zainteresowanego. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ustala się zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych.


Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

 1. pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.,
 2. mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
 3. w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,


Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu , w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny